Teknokentlerin Amacı Nedir?

Ülkemizde ki teknokentlerin amacı: endüstrileştirme endüstrileri ile ilgili geliştirmeler ve geliştirmeler Ar-Ge geliştirme kapasitesi ve verisel teşvikler ile yardımcı olmaktır.

Teknopark olmanın avantajları nelerdir?

Yerli teşebbüsleri için: münhasıran bu türdeki yazılımlar ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu türdeki yazılımlar ve AR-GE 'lerin üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar, faaliyete geçilmesinden kaynaklanan beş yıl süre ile birlikte gelirler müstesnadır ”hükmünden fırsat. Yerli veya yabancı girişimciler için: “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” Eksik Yatırım Teşvik belgesi almaları halinde; AR-GE yatırımları, bilişim teknolojisi, yazılım geliştirme yatırımları, elektronik sanayi yatırımları, Bilim ve Teknoloji Yüksek Lisans Kurulu ya da Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından öngörülen öncelikleri bulunmaktadır.

Başvuruların Taşıması olma Özellikleri:

Bir şirket (merkez taşıma veya şube açılımı) ve / veya yeni kurulacak bir şirket için ödeme yapılabilirsiniz. Teknokent bünyesinde yapılacak araştırmalar Ar-Ge projelerini ve Ar-Ge projelerini tanımladıklarını anlatıyoruz.

1:Yeni Ürün Geliştirme

2:Mevcut Ürün Kalitesinin Artırılması

3: Maliyet Düşürücü Yeni Tekniklerin Uygulanması

4:Yeni Üretim Teknolojisi Geliştirilmesi

Sağlanan Teşvikler:

Teknokent bünyesinde bir Ar-Ge projesi için yapılmış

1: Yatırım İndirimi

2:Katma Değer Vergisi İstisnası

3: Vergi, Resim ve harç istisnası

4:Kredi tahsisi

5:Kurumlar vergisi muafiyeti

6:Ar-Ge Satış vergisi vergisi muafiyeti

7: Stopaj ve damga vergisi muafiyetleri

Destek Süresi: Mevcut teknokentler kanunundaki teşvikler 5035 sayılı Kanun ile değiştirilerek muafiyetler 31.12.2013 tarihine kadar yapılmıştır. Kimler Başvurabilir: İleri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve tümleşik faaliyetler esastır, Ar-Ge ve Ar-Ge 'ye çıkarılacak / bulunacak olan bütün kuruluşlar.

Destek unsurları:

1: Yatırıma konu makine ve teçhizat ithalinde gümrük vergisi ve toplu konut fonundan

2: İthal ve yerli teslimlerine Katma Değer Vergisi istisnası

3:% 100 indirimli Yatırım İndirimi

4:Tüm Yatırımlar da Bakanlığın uygun görülmesi durumunda, sabit yatırımın yüzde 30 ' una kadar kredi tahsisi.

5:Devlet bütçesinden Yatırım ve işletme kredisi

Yabancı veya yerli / yabancı girişimciler için:

1:Yabancı Sermaye Kanunu hükümlerinden istifade

2:Sermayenin nakden ya da makine ve teçhizatın kullanılması Telif hakkı, lisans, patent ve marka gibi fikri hakların katkısı.

3:Karın serbestçe transferi.

4: Serbest hisse transferi

Destek unsurlarının üst limitleri nedir?

1:Teçhizat, prototip ve prototipler ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için:

2: KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan işletmelerin üretilmesine ve kalite donanımı temini için:

3:Danışmanlık desteği; teknoloji geliştirme ve geliştirme desteğinde faydalanan işletmelerin işe uygunluğunun temin edilmesi; işbirliğiyle üniversitelerden yararlanacaklardır. İşletmeler yurtiçi ve yurt dışı üniversitelerden alacağı sorumluluk hizmeti üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL

4: Ar-Ge kullanımı yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı ile işletme, broşür, CD ve benzeri yayınlama yükümlülüğü üst limiti 3.000 (üç kutu) TL

5:Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL

6: İşlik tahsisi; işletmelerin, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB ünitesi binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi.

7: İşletmeleri, Ar-Ge konusuna ayırma, yurt içi, yurt dışı, teknoloji, teknoloji transferleri, teknoloji transferleri, yurt içi ve yurt dışı borçları 5.000 (beş depozito) TL,

8: Başlangıç ??sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra kuran veya Ar-Ge proje başvurusu tarihi bir yıl içinde şirket kurma kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi ile iş birliği yaparak, Ar-Ge işletmelerine ait değerlerin geri ödemesiz destek tutarı 10.000 (bin) TP,

9: İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ 'ler de yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri tamamladıktan sonra projenin tamamlanmasını sağladıktan sonra 15.000 TL (onbeş bin) TL,

^ Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması durumunda; verilecek desteğin üst limiti 200.000 (iki yüz bin) TL

^^ Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması durumunda; 50.000 TL (elli bin) TL teçhizat ve demirbaşlar

^^^ Kalite geliştirme ve malzeme donanımı için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması durumunda; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL

^^^^ Kalite geliştirme ve malzeme donanımı için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması durumunda; tvizat ve demirbaşların yanı sıra satış bedelleri bedeli ve bedelleri ödenmiş limiti 15.000 TL (on beş bin) TL tutarında KOSGEB destekleri rakamunda oranında oranda desteklenmektedir.

Şu anda 12 (iki) ay, 24 saat içerisinde yeni yılami dört ay uzatılabilir.